A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Velká Británie - Průvodce

Regulace týkající se pracovní doby pokrývá práva pracovníků a povinnosti zaměstnavatelů pokud jde o podmínky pracovní doby – maximální počet pracovních hodin, dovolená, doby odpočinku apod. Existuje však zde určitá flexibilita, která se může vyskytovat od zaměstnavatele k zaměstnavateli. Obecně většina zaměstnanců může očekávat 37,5 - 40hodinovou týdenní pracovní dobu. V současné době mají zaměstnanci nárok na 28 dnů dovolené za rok (5,6násobek pracovního týdne), pokud pracují
5 dní v týdnu. Pokud pracují na zkrácený úvazek, mají nárok na 5,6násobek jejich pracovního týdne. Do dovolené může zaměstnavatel započítat i bank holidays a public holidays. V případě ukončení zaměstnání je nevyčerpaná dovolená proplacena.

Maximální pracovní doba, kterou může zaměstnavatel vyžadovat je 48 hodin týdně. Je však častou praxí, že zaměstnanaci mají možnost se tohoto práva písemně „zřeknout“ a mohou pracovat i déle než stanovenou dobu. Souhlas s delší pracovní dobou (s přesčasy) musí být písemný a podepsaný zaměstnancem. Místo placených přesčasů může zaměstnavatel nabídnout i náhradní volno (time off in lieu - TOIL). Záleží na domluvě mezi pracovníkema zaměstnavatelem. Pracuje-li zaměstnanec déle než 6 hodin denně, náleží mu přestávka minimálně 20 minut.

PRACOVNÍ PRÁVO

Info o pracovním právu např. - http://www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm

Pracovní právo v Británii je regulováno množstvím různých právních předpisů. Před uzavřením pracovního poměru byste se měli přesvědčit, jestli se na vaši oblast/pracovní obor nevztahuje kolektivní smlouva - pak by měly být pracovněprávní vztahy vyřizovány v souladu s ní.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouvu mají všichni zaměstnanci. Smlouva nemusí být obsažena pouze v jednom dokumentu, ale často se skládá z více jednotlivých ujednání, z nichž některá mohou být uzavřena písemně, jiná ústně. Zaměstnavatel je však povinen vystavit zaměstnanci písemné potvrzení, kde jsou stanoveny základní podmínky pracovního poměru. Toto potvrzení musí být zaměstnanaci vydáno do 2 měsíců od nástupu do zaměstnání. Nevytváří samotnou pracovní smlouvu, ale je důkazem toho,
na čem se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli.
Horní hranice délky zkušební doby není stanovena. Obvykle se zkušební doba sjednává na 3 - 6 měsíců.

Pracovní smlouva by měla obsahovat i ustanovení o délce výpovědní doby (ze strany zaměstnance i zaměstnavatele).
Minimální výpovědní doba záleží na délce trvání zaměstnání. Čím více let pro zaměstnavatele odpracujete, tím více týdnů výpovědní doba trvá. Pokud jste byli u firmy zaměstnáni méne než 2 roky, činí minimální délka výpovědní doby 1 týden. V případě, že jste zaměstnancem déle než 2 roky, je výpovědní doba stanovena na 2 týdny.
Za každý další odpracovaný rok se minimální délka výpovědní doby prodlužuje o 1 týden až na 12 týdnů (jestliže jste odpracovali u zaměstnavatele 12 let).
Pokud pro zaměstnavatele pracujete méně než 1 rok, nemusí vám zaměstnavatel uvést konkrétní důvod výpovědi. Neznamená to však, že by vás zaměstnavatel mohl propustit na základě jakékoli diskriminace.
V případě, že u zaměstnavatele pracujete déle než rok, musí mít zaměstnavatel k vašemu propuštění závažný důvod, který je přiměřený dané situaci - např. nedostatečná kvalifikace, nedostatek schopností zaměstnance, nevhodné chování, porušení povinností, nadbytečnost, nařízení stanovené zákonem atd.

Pokud pracovní poměr ukončuje zaměstnanec, nemusí uvádět žádné důvody. Musí ale dodržet minimální výpovědní dobu - 1 týden (není-li ve smlouvě uvedeno jinak) a další náležitosti vyplývající ze smlouvy.

PRACOVNÍ AGENTURY

v Británii nesmějí vyžadovat jakékoli poplatky za zprostředkování (zajištění) práce nebo za registraci!!!

SPECIÁLNÍ PRÁVA PRO PRACOVNÍKY AGENTUR (zdroj: Trades Union Congress – TUC)

Žádné poplatky!
Pracovní agentura po vás nesmí vyžadovat poplatek za to, že vám našla práci, nebo za to, že vás zapsala do svého seznamu/registrovala.

Pracovní agentura po vás nesmí vyžadovat, abyste si jako podmínku pro využití jejich služby koupili další výrobky anebo služby, jako např. napsání životopisu, školení, ochranné pomůcky apod.

Písemné prohlášení o smluvních podmínkách (statement of terms and conditions)!
Jakmile se zapíšete u jakékoliv agentury, musíte před začátkem práce dostat písemné prohlášení o smluvních podmínkách. Toto se vyžaduje bez ohledu na to, jestli vám agentura hledá dočasné či trvalé zaměstnání. Jakmile jsou podmínky odsouhlasené a písemně potvrzené, nesmí dojít k jejich změně bez vašeho souhlasu. Všechny odsouhlasené změny musí být písemně potvrzeny do pěti dní.

Pokud vám agentura hledá dočasné zaměstnání, písemná smlouva musí zahrnovat:
- zda jste vedený jako zaměstnanec agentury anebo pracovník, který se smluvně zavázal dodat určitou službu (’contracted for services’). Obvykle budete vedený jako pracovník.
- musí specifikovat, že dostanete zaplaceno za všechnu vykonanou práci
- jakou výpovědní lhůtu musíte dát a na jakou máte nárok při ukončení smlouvy
- mzdu, kterou budete dostávat, anebo nejnižší minimální mzdu o které vaše agentura odůvodněně předpokládá, že vám může zajistit. Musí to být nejméně ve výši národní minimální hodinové mzdy
- zda budete dostávat mzdu týdně či měsíčně
- na kolik placené dovolené máte nárok. Na většinu pracovníků agentur se vztahují pravidla o pracovní době (Working Time Regulations) a mají nárok na nejméně čtyři týdny placené dovolené za rok.

Zdraví a bezpečnost

Agentury mají povinnost zjistit všechna zdravotní a bezpečnostní rizika, o kterých najímající ví, a udělat vše pro to, aby těmto rizikům zabránily anebo je omezily.
Agentury musí zkontrolovat, že najímající provedl úplné vyhodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik, a předtím, než vás do organizace umístí, musí mít jistotu,
že o dané situaci víte.

Vyplácení mzdy

Agentura nesmí zadržet váš plat jenom proto, že nedostala zaplaceno od společnosti nebo organizace, kde jste pracovali, anebo proto, že nemůžete předložit podepsaný záznam odpracovaných hodin. Pokud společnost, kde pracujete, odmítne podepsat tento záznam, vaše agentura je zodpovědná za to, aby zjistila kolik hodin jste
ve skutečnosti odpracovali. Za tyto hodiny musíte dostat zaplaceno.

PROSAZOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCE

Domoci se svých práv z pozice zaměstnance není lehké. Můžete se obrátit na odbory, jste-li jejich členem, nebo na poradenské instituce, jako je například Citizens Advice Bureau (CAB) – viz níže.

Problémy v zaměstnání – komplexní informace na http://www.direct.gov.uk/en/Employment/ResolvingWorkplaceDisputes/index.htm

Pomoc a informace

Existuje řada organizací poskytujících zdarma rady a pomoc. Jsou to vládní úřady zabezpečující určitá práva nebo nezávislé instituce, které vám mohou poskytnout cenné informace.

Zaměstnanecké tribunály (Employment Tribunals)

Employment Tribunals jsou speciální soudy, které se zabývají zaměstnaneckými problémy a spory. Jsou o něco méně formální než ostatní soudy. Někdy se případem zabývají právníci, ale v jednodušších případech mohou zaměstnanci použít úředníka odborové organizace nebo někoho z poradenské instituce anebo sami prezentují svůj vlastní případ.

Pokud se domníváte, že máte případ, který byste chtěli vzít k soudu, spojte se se svojí odborovou organizací. Pokud nejste členem, vyhledejte odbornou radu,
jak postupovat.

Většina stížností musí být podána do 3 měsíců od události. U případů, které se zabývají odškodněním pří výpovědi z důvodu nadbytečnosti, je tato lhůta 6 měsíců.

Více informací na http://www.direct.gov.uk/en/Employment/ResolvingWorkplaceDisputes/Employmenttribunals/index.htm Nebo přímo na http://www.employmenttribunals.gov.uk/ Jak vznést podnět/stížnost k tribunálu - http://www.direct.gov.uk/en/Diol1/DoItOnline/DG_4017934

Employment Tribunal Service Enquiry Line (Informační linka zaměstnaneckého tribunálu)
Informace o způsobu podání žádosti a o tom, jak probíhá soudní proces u tohoto tribunálu.
Tel: 08457 959 775

Citizens Advice Bureau (CAB)

Kanceláře této poradenské služby najdete ve všech větších městech. Citizens Advice Bureau poskytuje bezplatné, důvěrné, nestranné a nezávislé poradenství.
Tyto kanceláře pomáhají vyřešit ročně skoro šest miliónů případů, jako jsou například problémy s dluhy a spotřebitelské záležitosti, sociální dávky, ubytování, právní problémy, zaměstnanecké a imigrační problémy. Poradci CAB vám můžou pomoct s vyplňováním formulářů, s psaním dopisů, vyjednávat s věřiteli a zastupováním klientů
u soudu nebo tribunálu.

Vaši nejbližší kancelář CAB můžete najít na internetových stránkách http://www.nacab.org.uk/ Více na http://www.citizensadvice.org.uk/ CAB ve Skotsku – http://www.cas.org.uk/ CAB v Severním Irsku – http://www.citizensadvice.co.uk/

Employment Agency Standards Inspectorate

Pokud pracujete pro agenturu, která s k vám nechová dobře a myslíte si, že porušuje zákon, můžete to oznámit vládní službě, která reguluje činnost agentur práce.

Více na http://www.bis.gov.uk/policies/employment-matters/eas Přehled služeb ke stažení (pdf) - http://www.bis.gov.uk/files/file49400.pdf

Legislativa upravující činnost pracovních agentur a další informace ke stažení (pdf) - http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/tna/+/http://www.berr.gov.uk/files/file23765.pdf/

Recruitment and Employment Confederation (REC) Některé solidnější agentury jsou členy konfederace REC, která stanovuje normy povinné pro své členy – pracovní a personální agentury. Jestliže je vaše agentura členem REC, můžete si konfederaci stěžovat, pokud se domníváte, že agentura porušuje vaše práva.

Více o REC – http://www.rec.uk.com/home

Pracujete přes agenturu? Zde najdete přehled vašich práv -
http://www.direct.gov.uk/en/employment/understandingyourworkstatus/agencyworkersandemploymentagencies/dg_173252

Health and Safety Executive (HSE) HSE poskytuje rady a informace o zdravotních a bezpečnostních problémech a bezpečnosti práce.

Více o HSE – http://www.hse.gov.uk/

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS)

ACAS je veřejný orgán, který prosazuje dobré vztahy na pracovištích. Pomocná linka ACAS odpovídá na otázky, které se týkají zaměstnání, a poskytuje všeobecné rady
o pracovních právech zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Více informací – http://www.acas.org.uk/ Pracovněprávní vztahy od A do Z – http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1390

Equality and Human Rights Commission (EHRC)
Pokud se domníváte, že váš problém v práci obsahuje diskriminační prvek, může pro vás být užitečná Komise pro rovné příležitosti a lidská práva, která je v Británii zodpovědná za prosazování protidiskriminačního zákona.

Více informací na: http://www.equalityhumanrights.com/

Poslední editace textu: 28.3.2012 18:04
Další informace
REKLAMA


Články odjinud

Blesk pro ženy

Tajemství královniny kabelky: K čemu ji opravdu používá? Budete překvapeni!
Tajemství královniny kabelky: K čemu ji opravdu používá? Budete překvapeni!